2.png

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którzy wydadzą nieruchomość (wiąże się to ze złożeniem do GDDKiA stosownego oświadczenia - pobierz plik) nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji ZRID, otrzymają odszkodowanie powiększone o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.

Należy również pamiętać, że w przypadku współwłaścicieli nieruchomości (np. małżonków) wszyscy współwłaściciele muszą wydać nieruchomość w ustawowym terminie.
Wszystkie informacje związane z procedurą nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań są udostępnione na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Krakowie (GDDKiA Kraków / Procedury / Procedura nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań).