7.png

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 25 lipca 2021 r. (niedziela) o godz. 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach ul. Krakowska 39.
Porządek spotkania:


    1. Otwarcie zebrania.
    2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
    3. Wybór protokolanta.
    4. Zatwierdzenie porządku obrad.
    5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
    6. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów.
    7. Sprawy bieżące (m. in. przedstawienie założeń do podziału środków finansowych sołectwa na 2022 rok).
    8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
    9. Zamknięcie obrad.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor