3.png

Aktualności

mosimage budzet22Prezentujemy założenia budżetu gminy Zielonki na 2022 r., uchwalonego 30 grudnia 2021 r. Wydatki gminnego samorządu według planu wyniosą 148 996 551,22 zł, po stronie dochodów zaplanowano 139 279 222 zł. Dla porównania w 2021 r. wynosiły wg planu: wydatki 181 885 316 zł i 152 075 974 zł - dochody.

- Na budżet gminy w roku 2022 i na założenia wieloletniej prognozy finansowej wpływają znacząco: zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, rosnące wydatki bieżące w zakresie kosztów energii i wynagrodzeń, rosnące wskaźniki inflacji, zmniejszenie dotacji na realizację zadań rządowych (w tym programu 500+) i wyczerpanie się dostępnych w minionych latach środków z puli budżetu UE na lata 2014–2020. Stąd zdolności inwestycyjne gminy Zielonki drastycznie maleją. Będzie to bardzo trudny okres jeśli chodzi o realizację zadań własnych gminy i spełnianie oczekiwań naszych mieszkańców. Zadania inwestycyjne, które już rozpoczęliśmy, musimy zakończyć, ale nowe będziemy mogli podejmować jedynie w miarę rozwoju sytuacji finansowej gminy i możliwości pozyskiwania środków z nowej perspektywy budżetu UE oraz funduszy krajowych – podkreśla wójt gminy Zielonki Bogusław Król.

Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej prezentacji.

Z całym budżetem można się zapoznać pod linkiem: budżet 2022 r.

dodatkoweDyzury

Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchomiono dyżury podatkowe o Polskim Ładzie. W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację można uzyskać w urzędzie skarbowym: osobiście po wcześniej umówionej wizycie na stronie wizyta.podatki.gov.pl. wybierając sprawę „Podatki w Polskim Ładzie” lub kontaktując się telefonicznie: 12 66 56 464.

roboty drogowezmniInformujemy, że od 19 stycznia 2022 r. (środa) w ramach prac dla zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)” zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na istniejącej jezdni tymczasowej w ciągu ul. Krakowskiej w Bosutowie. W związku z pracami prowadzonymi na styku jezdni tymczasowej i ul. Krakowskiej, na jezdni tymczasowej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. W związku z prowadzonymi pracami mogą występować chwilowe wstrzymania w ruchu i utrudnienia w przejeździe dla linii 297. Powyższa organizacja ruchu ma być utrzymana przez ok. 3 tygodnie, następnie będą wprowadzane kolejne zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Krakowskiej w Bosutowie.

odpady stopklatka2Od 1 lutego 2022 r. o 2 zł od osoby wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Zielonki. Rada Gminy Zielonki podczas sesji 30 grudnia 2021 r. przegłosowała nowe stawki - będą wynosiły odpowiednio: 34 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość jednorodzinną i 38 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość wielolokalową. Ulga za kompostowanie pozostała bez zmian i będzie wynosiła nadal 3 zł od osoby; częstotliwość odbioru odpadów też nie ulegnie zmianie.

W 2021 r. koszty odbioru odpadów były wyższe niż wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców - z budżetu gminy Zielonki dopłacono kwotę około 2 mln złotych przy stawkach: 32 zł od zabudowy jednorodzinnej i 36 zł od zabudowy wielolokalowej.

Koszty jeszcze wzrosły - w przeprowadzonym z końcem roku 2021 r. przetargu na odbiór odpadów zmieszanych z terenu gminy Zielonki - Firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, wyłoniona w przetargu spośród 2 oferentów, zaoferowała na 2022 r. kwotę wyższą od obowiązującej za odbiór odpadów zmieszanych z terenu gminy Zielonki w 2021 r. (w 2021 r. MPGO – 4.454.389,26 zł; w 2022 r. firma Strach - 5.033.831,13 zł).  Za  odbiór odpadów segregowanych w 2022 r. odpowiadać będzie firma Tamax (koszt to 4 711 031,09 zł), a za odbiór odpadów zielonych firma MIKI (koszt 1 218 721,86 zł) – tu bez zmian.

Dlatego utrzymanie dotychczasowych składek stało się niemożliwe i Rada Gminy Zielonki podczas sesji 30 grudnia 2021 r. przegłosowała nowe stawki. Równocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 r. z dochodów własnych, z budżetu gminy – kwotą 1 969 254,22 zł, bowiem z planu budżetu na 2022 rok wynika, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami nadal nie pokryją kosztów związanych z gospodarką odpadami w gminie. Przypomnijmy, że według założeń ustawy stawki opłat powinny pokrywać koszt odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców, działalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługi administracyjnej.

Trzeba też dodać, że co roku w naszej gminie rośnie tonaż odpadów - produkujemy bardzo dużo odpadów zarówno zmieszanych, jak i segregowanych – w 2020 r. było to 476,73 kg na osobę. W  całej Aglomeracji Krakowskiej (Kraków i 14 okalających go gmin) więcej od nas produkują tylko mieszkańcy jednej gminy – Zabierzowa (514,77 kg/os.). Dla porównania mieszkańcy Krakowa produkują 403,8 kg na osobę, sąsiednich Michałowic – 356,27 kg na osobę.

Najpóźniej w lutym każdy mieszkaniec gminy Zielonki otrzyma listownie zawiadomienie o nowej stawce opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, obowiązującej od lutego 2022 r.

1DSC098758 stycznia w Brzozówce odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe przygotowane przez sołtys Elżbietę Cich wraz z radą sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki”. - Dziękuję wszystkim, który przybyli na to nasze tradycyjne spotkanie. Trzeba się spotykać, nawet w ten trudny czas, by się podnieść na duchu. W nowym roku życzę nam wszystkim dużo zdrowia – mówiła pani sołtys.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe w Brzozówce

15 stycznia 2022 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej (kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe) rozliczenia wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu, na które gmina Zielonki przyznała dotacje finansowe w 2021 roku. Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na  druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i  trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – pobierz plik (*pdf).

DSC01440

 

6 stycznia, a więc w Święto Trzech Króli, Orkiestra Dęta z Korzkwi wystąpiła z kolędami, piosenkami świątecznymi i rozrywkowymi w Owczarach. Podczas Koncertu Noworocznego można było posłuchać ulubionych utworów w wykonaniu orkiestry dyrygowanej przez Michała Kwiatkowskiego oraz solistki Aleksandry Majki.

Czytaj więcej: Orkiestra Korzkiew w noworocznym repertuarze

rada seniorów212 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach (ul. Galicyjska 17A) odbędzie się spotkanie Gminnej Rady Seniorów w gminie Zielonki. W spotkaniu będą uczestniczyć radni senioralni wybrani na zebraniach sołeckich w 2021 roku. Zapraszamy również przedstawicieli organizacji zarejestrowanych na terenie Gminy Zielonki, których jednym z celów statutowych jest działalność na rzecz osób starszych.

pucharyZgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy o możliwości ubiegania się o ww. gratyfikacje sportowe. Zgodnie z powyższą uchwałą sportowcy będący mieszkańcami gminy Zielonki, osiągający wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych mających priorytetowe znaczenie dla gminy Zielonki mogą raz w roku złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego wg. odpowiedniego wniosku. Termin składania wniosków to 15 stycznia 2022 r. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego...

PocztaW związku z licznymi zgłoszeniami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Pocztowego w Zielonkach i jego Filii w Węgrzcach informujemy, że Wójt Gminy Zielonki wystosował oficjalną skargę do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w tej sprawie. Skarga przesłana została również do wiadomości Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie oraz Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zielonkach, do których już wcześniej kierowano z Urzędu Gminy Zielonki zgłoszenia nieprawidłowej obsługi mieszkańców gminy, jednakże nie zostały wdrożone środki zaradcze, które pozwoliłyby na rozwiązanie problemu. W załączeniu treść wystosowanej skargi – pobierz plik (*.pdf), pobierz plik (*.doc)
Jednocześnie informujemy, że Poczta Polska S.A. nie podlega instytucjonalnie Gminie Zielonki, w związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Gminy Zielonki pokrzywdzeni z tytułu niewłaściwej obsługi przez Pocztę Polską S.A. powinni składać indywidualne skargi i reklamacje na działanie tej instytucji pisemnie na adres: Biuro Wsparcia Klientów Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa lub  za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/ .
Skargi i reklamacje prosimy kierować także  do wiadomości:
- Tomasz Zdzikot -  Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa;
- Mirosław Mętel – Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Grochowska 2, 30-940 Kraków;
- Elżbieta Radwańska, Naczelnik UP w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 79 , 32-087 Zielonki.

Dotacje KlubySportoweZgodnie z Uchwałą nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2018 roku w terminie do 30 września 2021 roku wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 7 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku. Wójt Gminy Zielonki po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków zarządzeniem nr 326/2021 z 30 grudnia 2021 roku przyznał wsparcie finansowe na ich realizację, łącznie 531 130 zł. 4 stycznia odbyło się spotkanie wójta gminy Zielonki Bogusława  Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanko z beneficjentami i podpisanie umów. 

Czytaj więcej: Wsparcie finansowe klubów sportowych w gminie Zielonki w 2022 roku – 531 130 zł

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.gopszielonki.naszops.pl.

Harmonogram o o 2022W 2022 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych w gminie Zielonki zajmie się nowy, wyłoniony w przetargu, wykonawca - firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z Częstochowy. Odbiór odpadów segregowanych realizować będzie firma Tamax, a odbiór bioodpadów firma MIKI – jak w mijającym 2021 r. Częstotliwość odbioru odpadów nie ulegnie zmianie. Poniżej zamieszczamy nowe harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej: Harmonogramy odbioru odpadów na 2022 r.

DSC09847Od 1 stycznia 2022 r. odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych w gminie Zielonki zajmie się nowy, wyłoniony w przetargu, wykonawca. Z Wiesławem Strachem, prezesem firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z Częstochowy wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał umowę 17 grudnia. Umowa będzie obowiązywać przez cały 2022 rok. Firma zaproponowała 5 033 831,13 zł za tę usługę. W związku ze zmianą wykonawcy częstotliwość odbioru nie ulegnie zmianie. Referat Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki wprowadza firmę w teren.

Czytaj więcej: Nowa firma odbierająca odpady niesegregowane od mieszkańców