1.png

Aktualności

Zakończone zostały wszystkie prace budowlane i formalności związane z uruchomieniem dodatkowej studni na ujęciu w Bibicach. - Ilość wody trafiająca do sieci może być teraz nawet dwa razy większa niż latem ubiegłego roku. Jeśli nie będą następowały awarie sieci wodociągowej nie przewiduję, aby latem tego roku gdziekolwiek na terenie naszej gminy brakowało wody – informuje Romuald Zaniewski, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Czytaj więcej: Rozbudowa ujęcia wody w Bibicach

Szanowni Państwo, gmina Zielonki we współpracy z gminami Michałowice i Wielka Wieś oraz liderem projektu firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. przystąpiła w bieżącym roku do realizacji projektu „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w Gminie Michałowice, Gminie Wielka Wieś oraz Gminie Zielonki”. Jest to projekt realizowany i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.  

 

Czytaj więcej: Ankiety nt. badania satysfakcji klienta!

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działającego na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 01.07.2013 roku -  17.07.2013 roku. Szczegóły i dokumentacja: tutaj.
Na terenie gminy zostały zlokalizowane dwa mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów:
- w Węgrzcach ul. B5, teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków),
- w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).

Czytaj więcej: Ruszyły mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów

Po występujących w ostatnich tygodniach gwałtownych opadach deszczu, na wielu Państwa posesjach lub w ich okolicy pozostały worki z piaskiem.
Mogą je Państwo bezpłatnie zagospodarować we własnym zakresie na swoich posesjach do celów budowlanych, posypywania w zimie, etc.
Worki z paskiem z terenów komunalnych i pasów drogowych, które nie zostaną przez mieszkańców zagospodarowane do 15 lipca br., będą sukcesywnie uprzątane przez służby komunalne.  

W związku z opóźnieniami w dostawie worków do segregacji odpadów informujemy, że takie worki  dostarcza do nieruchomości firma MPGO, ale można je również otrzymać w Urzędzie Gminy Referat Gospodarki Komunalnej (ul. Krakowskie Przedmieście 116, III budynek) lub w soboty od 12.00 do 17.00 w miejscach dwóch mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów: na granicy Zielonek z Trojanowicami obok sklepu Lewiatan oraz w Węgrzcach na terenie przy boisku sportowym. Istnieje również możliwość przez pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego systemu wystawienia odpadów segregowanych we własnych workach.

Również opóźniony jest termin dostawy przez firmę MPGO pojemników na odpady komunalne do dzierżawy. W związku z powyższym w najbliższą sobotę 6 lipca będzie możliwość odbioru pojemników w ww. mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Istnieje również możliwość przez pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego systemu wystawienia odpadów zmieszanych we własnych workach.

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14.12.2012, znak OO.4200.21.2011.AW, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” - pobierz plik (*.pdf)

Samorząd Gminy Zielonki inicjuje akcję zbierania podpisów pod zbiorowym wnioskiem gminy do właściwych zarządców: Małopolskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz do wiadomości: Zarządu Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego o pogłębienie koryta i uporządkowanie brzegów rzeki Prądnik – Białucha oraz potoku Garliczka w gminie Zielonki.  Podpisy wciąż można składać, do 5 lipca: w Bibliotece Publicznej w Zielonkach w godzinach pracy biblioteki: poniedziałek, środa, piątek od godz. 12.00 do 20.00 oraz wtorek i piątek od godz. 8.00 do 16.00 oraz w Urzędzie Gminy Zielonki w godzinach urzędowania.

W rozwinięciu kilka zdjęć z 4 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Pogłębić koryto Białuchy i uporządkować brzegi - zbiórka podpisów do 5 lipca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski składane do Urzędu Gminy o pomoc w związku z poniesionymi stratami w gospodarstwie domowym ( budynku mieszkalnym, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) rozpatrywane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach na podstawie ogólnych zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zmianami).

 

Czytaj więcej: Pomoc dotkniętym powodzią

27 czerwca 2013 roku, podczas XXVIII sesji, radni gminy Zielonki głosowali w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Z informacji o działalności wójta gminy Zielonki w roku 2012 wynika, że dochody budżetu gminy Zielonki zrealizowano w wysokości 50 475 762,42 zł, co stanowi 99,9 proc. planu założonego w uchwale budżetowej na 2012 r., a wydatki - w wysokości 52 169 894,37 zł czyli 95,5 proc. planu. Za udzieleniem wójtowi absolutorium było 10 radnych, troje wstrzymało się od głosu. Tak samo zakończyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania wójta gminy Zielonki z wykonania budżetu za 2012 r.

Czytaj więcej: Udzielono absolutorium wójtowi gminy Zielonki

28 czerwca, ostatni dzień szkoły przywitał uczniów nie najlepszą pogodą. Nie przeszkodziło to młodzieży w radości z nadchodzących wakacji, a niektórym uczniom w zadowoleniu z wybitnych osiągnięć w kończącym się roku szkolnym 2012/2013. Jak co roku najlepsi uczniowie i nauczyciele gminnych szkół zostali nagrodzeni za swój trud codziennej pracy, poświęcenie i zaangażowanie Nagrodą Wójta Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Ostatni dzwonek i wakacje!