Projekt2.png

Aktualności

Pięćdziesiąt osób postanowiło wsiąść na rowery, by wyruszyć w sobotni ranek 25 maja na kolejny już rajd rowerowy szlakami gminy Zielonki. Byli też dwaj dzielni piechurzy. Na starcie, obok hali sportowej w Zielonkach, spotkali się mieszkańcy różnych miejscowości naszej gminy, Krakowa i Krzeszowic. Jedni z nich pokonali dłuższą, blisko 30-kilometrową trasę, inni nieco krótszą niespełna 20-kilometrową, a byli i tacy, którzy drogę pomylili i przejechali ponad 30 kilometrów.  Nie obyło się bez przygód – komuś rozsypało się łożysko tylnego koła, innemu złamała się śruba od siodełka… Ale nikt nie żałował.

Czytaj więcej: Czy słońce, czy deszcz - rowerem po gminie Zielonki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji znak OO.4201.1.2011.BM z dnia 23.05.2013 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji Batowice - linia kolejowa nr 8 i 95”. Treść zawiadomienia w załączeniu - pobierz plik (*.pdf)

 

* Urząd Gminy Zielonki nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam oraz osób i firm zamieszczających swoje reklamy na tej stronie internetowej

Znamy już wyniki uczniów gminnych szkół ze sprawdzianu po klasie VI. Średnia gminna wynosi 27,90 pkt na 40 możliwych do uzyskania. Jest to wynik przewyższający średnią krajową: 24,03 pkt; wojewódzką: 25,10 pkt oraz powiatową: 25,80 pkt. Najlepsze wyniki w gminie osiągnęli uczniowie szkoły podstawowej w Owczarach: 31,2 pkt.

Czytaj więcej: Wyniki uczniów kończących szkołę podstawową

Trwa V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013. Ich celem jest promowanie aktywności ruchowej, która jest jedną z najlepszych form spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia. Lista atrakcji jest długa. Począwszy od turnieju tenisa, piłki nożnej, poprzez treningi cheerleaderek i Nordic Walking, a skończywszy na zajęciach fitness i jogi. Zapraszamy – szczegóły w  harmonogramie

Czytaj więcej: W zdrowym ciele zdrowy duch! 

Z końcem kwietnia została zakończona rekrutacja do publicznych przedszkoli samorządowych na rok 2013/2014 na terenie naszej gminy. W tym roku przyjmowane były dzieci z roczników 2008, 2009 oraz 2010. Do obu przedszkoli przyjęto łącznie 375 dzieci na kolejny rok szkolny, zabrakło miejsc dla 64. Na dzieci, które nie zostały przyjęte do samorządowego przedszkola czekają miejsca w niepublicznych placówkach. Poniżej prezentujemy ich ofertę.

Czytaj więcej: Wolne miejsca w przedszkolach niepublicznych

zbożowaAktualizacja:

UWAGA: W dniu 8 października 2021 r. wykonawca przystępuje do układania asfaltu. Prace wymagają zamknięcia drogi.


4 sierpnia 2021 r. rozpoczną się prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Zbożowej w Bibicach, od skrzyżowania z ul. Wrzosową, na długości około 770 m. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej podbudowy, a następnie ułożenie asfaltu. Podczas prac występować będą utrudnienia (odcinkowe zamknięcie drogi), a na czas asfaltowania droga będzie nieprzejezdna.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o sytuacji kryzysowej na terenie gminy Zielonki, zachęcamy do zapisania się do newslettera gminy Zielonki - box subskrypcja e-mail znajduje się po prawej stronie, poniżej.

​Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Zielonki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zielonki

    Data publikacji strony internetowej: 2014-10-02
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-09

​Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

    część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
    materiały wideo nie posiadają transkrypcji opisowej nagranego dźwięku,
    filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i audiodeskrypcji,
    cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie z wytycznymi standardu WCAG 2.1,
    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

    multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF,
    treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

​Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Michał Kaźmierski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 285 08 50 w. 220

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Małgorzata Fordymacka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 285 08 50 w. 600

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

​Dostępność architektoniczna

Pochylnia przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim zlokalizowana jest od strony ulicy Krakowskie Przedmieście i pozwala na dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się Dziennik Podawczy i Kasa. Ze względów technicznych (brak windy) nie jest możliwy wstęp osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń urzędu. Zapewniony został dostęp alternatywny z wykorzystaniem pochylni, prowadzącej do sali konferencyjnej przygotowanej do bezpośredniej obsługi mieszkańców.

Przy wejściu do budynku umieszczony został dzwonek dla osób niepełnosprawnych pozwalający na kontakt z pracownikiem urzędu

Za budynkiem urzędu znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy, na którym wyznaczone zostały dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy Zielonki została zainstalowana pętla indukcyjna. Znajduje się w budynku nr V, wejście od ul. Krakowskie Przedmieście (pomieszczenia dawnej poczty), gdzie znajduje się dziennik podawczy oraz kasa Urzędu Gminy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zielonki WReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki uprzejmie informuje, że sieć wodociągowa wybudowana w miejscowości Zielonki, ul. Gwizdałów, ul. Babilon, ul. Rzyczyska została przekazana do eksploatacji. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32‑086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/ tel: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków wodociągu od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Grębynice I etap mapka na stronęReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że w dniu 10.03.2020 r. przekazano do eksploatacji I etap sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w miejscowości Grębynice. W ramach I etapu przekazany w użytkowanie zostaje odcinek sieci wybudowany w ul. Orlich Gniazd od miejsca włączenia w miejscowości Korzkiew do skrzyżowania z ul. Orzechową, dolny odcinek w ul. Świętego Floriana oraz odcinek sieci w ul. Spokojnej (zgodnie z oznaczeniem na mapie). Wszystkich zainteresowanych podłączeniem własnej nieruchomości do istniejącej sieci prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Uslug Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. z siedzibą Węgrzce ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (Tel.  12 285-02-61) w celu uzgodnienia projektu przyłącza tj. odcinka sieci od granicy działki do instalacji wewnętrznej w budynku. Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew zrealizowane zostało w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki -  IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

zielony domekGmina Zielonki kontynuuje kontrole palenisk w domach mieszkańców, już trzeci sezon grzewczy. W styczniu 2019 r. przeprowadzono łącznie 103 kontrole, w tym 82 rutynowe i 21 interwencyjne. Dla porównania w listopadzie i grudniu przeprowadzono łącznie 52 kontrole (14 rutynowych i 38 interwencyjnych) i pobrano cztery próbki do badań. W zbadanych, których wyniki przesłano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. W styczniu zatem liczba kontroli jeszcze wzrosła, przeprowadzane były w godzinach pracy urzędu, jak i popołudniowo-wieczornych, niektóre wraz z Policją. W 10 przypadkach pobrane zostały próbki do badania w certyfikowanym laboratorium. Jeśli kolejne badania potwierdzą podejrzenia, gmina Zielonki skieruje do policji wniosek o ukaranie. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” – kontrole palenisk w styczniu 2019 roku

plakat PiT 2019Przypominamy, że pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38 proc. do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania. Jeżeli gmina Zielonki jest miejscem Państwa zamieszkania zachęcamy do wpisania tego w formularzu PIT - na co je przeznaczymy w gminie Zielonki w 2019 r. można się dowiedzieć tutaj: nacoidamojepieniadze.

Właściwym dla gminy Zielonki jest Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2. Wypełniając zeznanie podatkowe można skorzystać z dostępnego na naszej stronie programu do rozliczenia: link. Rozliczając PIT warto też przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działającej na terenie gminy Zielonki: link.