2.png

Aktualności

zielony domekZarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej "UIOŚ" informuje o rozpoczęciu kolejnych konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska. Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30‑017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM. Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod powyższym linkiem, ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

wybory II tura12 lipca 2020 r. odbędzie się II tura wyborów Prezydenta RP. Adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Zielonki zawiera informacja Komisarza Wyborczego: pobierz. Głosowanie 12 lipca 2020 r. trwać będzie od godz. 7.00 do 21.00.
Ze względu na sytuację zagrożenia COVID-19:
! wejście do lokali wyborczych będzie możliwe tylko w maseczkach!
! przy wejściu do lokalu będzie stanowisko do dezynfekcji rąk !
! warto zabrać rękawiczki !
! zachęcamy - weź własny długopis na wybory !
Nie zapomnij o dowodzie osobistym lub innym dokumencie ze zdjęciem.

Do dnia 7 lipca 2020 roku – można złożyć wniosek w urzędzie gminy (pok. 104) o dopisanie do spisu wyborców we wskazanym przez siebie obwodzie głosowania.

Do dnia 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00  na wniosek wyborcy będą  wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania (pok. 104  i  105 ).

ul.Legionistow


Referat Dróg i Komunikacji UG Zielonki informuje, że w dniach 7 i 8 lipca 2020 r. na ul. Legionistów w Boleniu (na odcinku kilkudziesięciu metrów od strony skrzyżowania z ul. Jana Matejki) wykonywane będą roboty związane z budową odwodnienia. W związku z powyższym, w tych dniach zamknięty będzie wjazd na ul.  Jana Matejki. Ruch drogowy na ul. Legionistów możliwy będzie wyłącznie w kierunku drogi krajowej E7.
Za utrudnienia przepraszamy.